Loading...

Vliv obnovitelných zdrojů energie

na hospodaření a životní prostředí mikroregionu / MAS

Směrnice Evropské unie stanovila cíl dosáhnout 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie do roku 2020, čímž zvýšila poptávku po těchto zdrojích. Česká republika se zavázala dosáhnout 13 % na národní úrovni (MPO, 2015), což mělo a stále má za následek podporu budování a provozu OZE ze strany státu.
Mnoho starostů proto stojí před rozhodnutím, zda podpořit stavbu obnovitelného zdroje energie (OZE) na území obce. Zajímají je tak dopady výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie, které se pojí jak s pozitivními, tak negativními externalitami.
Starostové především malých obcí čelí v poslední době čím dál vyšší byrokratické zátěži a zvyšuje se tedy poptávka po snížení administrativní náročnosti. Tento problém vnímají jak samotní starostové, tak i zástupci státní správy.

Předkládaná metodika si klade za cíl zmírnit tuto zátěž v oblasti rozhodování o podpoře OZE.

Spustit multikriteriální analýzu
Pro posuzování se využívá u dílčích kritérií škály <-3; 3> bodů. Záporné hodnoty představují negativní dopad, kladné pozitivní dopad. Čím je vzdálenost v absolutní hodnotě větší od nuly, tím je dopad významnější. U každého kritéria je uvedeno posuzování míry vlivu. Body se u jednotlivých dílčích kritérií nesčítají, nejvyšší možnou mírou je hodnota +3 v případě kladné míry vlivu (pozitivního dopadu) a -3 v případě záporné míry vlivu (negativního dopadu). Celkový dopad dále závisí na váze, které jsou pro jednotlivá kritéria uvedena v příloze 2
Pro všechny dílčí kritéria platí jako výchozí posouzení míry vlivu daného kritéria hodnota 0. Budování a provoz navrženého OZE má ve vztahu k danému kritériu žádný nebo neutrální dopad. K tomu dochází vždy, pokud není zvolena jiná hodnota, která je u způsobu posouzení míry vlivu daného kritéria uvedena. Nulová hodnota je tak brána jako výchozí hodnota, případně hodnota, pokud posuzování nenabízí odpovídající možnost. Od doporučeného způsobu posouzení je možné se v specifických a odůvodněných případech odchýlit.

Předkládaná metodika si klade za cíl zmírnit tuto zátěž v oblasti rozhodování o podpoře OZE.

Ekonomický, sociální, environmentální a inovační pilíř.

Komplexní nástroj nabízí snadnější „uchopení“ problematiky a seznámení se s ní. Metodika se zaměřuje na hodnocení dopadů výstavby a provozu OZE na území obcí, a to především v menších municipalitách

SPUSTIT
Metodika vznikla v rámci projektu QK1710307 "Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy" s finanční podporou Ministerstva zemědělství v rámci programu aplikovaného výzkumu MZE na období 2017-2025 ZEMĚ. Projekt byl řešen v letech 2017-2020.
1
Regionální vliv
4
Budování a provoz OZE vytváří příjmy místních firem/živnostníků.
Míra vlivu
Váha kritéria
Na budování a provozu OZE se podílejí významnou měrou místní firmy (dodavatelé výstavby a služeb pro provoz a údržbu), vlastníkem a provozovatelem OZE není podnikatel se sídlem v obci/obec samotná.
Vlastníkem a provozovatelem OZE je podnikatel se sídlem v obci/obec samotná, na provozu a budování se nepodílejí místní firmy.
Na budování a provozu OZE se podílejí významnou měrou místní firmy (dodavatelé výstavby a služeb pro provoz a údržbu) a zároveň vlastníkem a provozovatelem OZE je podnikatel se sídlem v obci/obec samotná.
2
Náklady pro obec
-12
Náklady na výstavbu a provoz OZE, budování infrastruktury a vyjednávání ze strany obce.
Míra vlivu
Váha kritéria
Nezbytnost vybudování infrastruktury z obecního rozpočtu (pokud tato situace nastává) v případě, že obec není investorem OZE
Nezbytnost vybudování infrastruktury z obecního rozpočtu (pokud tato situace nastává) v případě, že obec je investorem OZE
Údržba nově vybudované infrastruktury v případě, že jí investor předá obci do správy/vybuduje na obecním pozemku.
3
Příjmy pro obec
24
Příjmy z pronájmu/prodeje pozemku nebo z daní (DPH, daň z příjmu, daň z nemovitosti).
Míra vlivu
Váha kritéria
Daně od provozovatele – místního podnikatele
Prodej/pronájem obecních pozemků pro záměr
Příjem v případě, že obec/mikroregion je investorem / Daně od provozovatele – místního podnikatele spolu s prostředky za prodej/pronájem obecních pozemků pro záměr
4
Zemědělství
20
Prodej biomasy na výrobu energie nebo prodej/pronájem zemědělské půdy.
Míra vlivu
Váha kritéria
Prodej produkce na výrobu elektrické energie (bioplynová stanice, bioteplárna)
Prodej/pronájem zemědělské půdy v případě rozsáhlé fotovoltaické elektrárny a ZEVO, geotermální v případě budování rozvodů
Prodej/pronájem zemědělské půdy v případě ostatních OZE
5
Lesnictví
7
Prodej biomasy na výrobu energie nebo prodej/pronájem půdy.
Míra vlivu
Váha kritéria
Prodej produkce (dřevní hmoty) na výrobu elektrické energie (bioteplárna, případně bioplynová stanice)
Prodej odpadní biomasy na výrobu elektrické energie (bioteplárna, případně bioplynová stanice)
Prodej/pronájem půdy na vybudování a provoz OZE
6
Vodní hospodářství
12
Příjmy z případných poplatků správce vodního toku hrazených provozovateli zdroje.
Míra vlivu
Váha kritéria
Generování prostředků pro realizace opatření v rámci povodí.
7
Využití produkovaného tepla
21
Možnost využití tepla jako vedlejšího produktu pro ohřev vody či vytápění budov.
Míra vlivu
Váha kritéria
Produkované teplo nelze využít/nelze očekávat jeho využití vlivem vzdálenosti, nízké poptávky nebo vlivem komplikované struktury vlastníků pozemků, kterými by měl rozvod tepla vést
Navrhovaný zdroj produkující teplo se nachází na okraji obce, v této lokalitě se plánuje v budoucnu výstavba budov (za předpokladu, že by v dané lokalitě byl dostatečný odběr tepla)
Navrhovaný zdroj se nachází v blízkosti budov, kde by bylo možné teplo využít, pro jeho využití jsou nutné dodatečné investice (za předpokladu, že v obci by byl dostatečný odběr tepla) / Navrhovaný zdroj produkující teplo se nachází mimo obec, výkon zdroje očekává významnou produkci tepla, čímž je ekonomicky efektivní dobudovat nezbytné připojení budov (za předpokladu, že v obci by byl dostatečný odběr tepla)
Navrhovaný zdroj produkující teplo lze přímo použít v místě vzniku (vytápění nebo výroba elektrické energie), nebo lze navrhovaný zdroj tepla snadno připojit na stávající soustavu centrálního zásobování tepla (za předpokladu, že v obci by byl dostatečný odběr tepla)
8
Alternativní zdroje: Využití dotací
21
Možnost využít dotace pro investici nebo budování související infrastruktury.
Míra vlivu
Váha kritéria
Možnost využití dotace k investici obce (obec je investorem)
Možnosti využití dotace pro vybudování infrastruktury na území obce/mikroregionu
Pozitivní dopad dotace pro soukromý subjekt na obec/mikroregion (zlepšení dostupnosti, zlepšení služeb atd.)
1
Krátkodobá zaměstnanost
4
Možnost zajištění výstavby a/nebo instalace místní firmou.
Míra vlivu
Váha kritéria
Do budování OZE nejsou zapojeni podnikatelé zaměstnávající místní obyvatele / místní odborníci.
Stavební dozor, finanční správu a jiné odborné úkony provádí podnikatelé zaměstnávající místní obyvatele / místní odborníci;
Výstavbu OZE zajišťují podnikatelé zaměstnávající místní obyvatele
2
Dlouhodobá zaměstnanost
0
Nová pracovní místa z důvodu provozu a údržby OZE.
Míra vlivu
Váha kritéria
Předpoklad ztráty pracovního místo díky zefektivnění obsluhy vytápění (např. oproti kotelně)
Stavba je téměř bezúdržbová, provoz nevyžaduje nového pracovníka z obce/mikroregionu (např. fotovoltaika v případě střešní konstrukce, větrná elektrárna, případně rozšiřování již stávajícího OZE)
Provoz, údržba a dozor u malé vodní elektrárny, geotermální a fotovoltaiky (mimo střešní instalace)
Provoz bioplynové stanice / bioteplárny a nákup biomasy zajistí nová pracovní místa. Provoz ZEVO zajistí nová pracovní místa;
3
Ceny energií
20
Možnost poskytnutí energie za nižší ceny, než jsou průměrné (např. díky zeleným bonusům).
Míra vlivu
Váha kritéria
Vlastník OZE poskytuje energie (elektrická/teplo/plyn) v lokalitě za nižší než průměrné ceny
Obec jako vlastník OZE zajišťuje nižší než průměrné ceny elektrické energie a tepla v lokalitě
4
Vzdělání a lidský kapitál
30
Nárůst poptávky po odborně vzdělaných pracovnících v místě.
Míra vlivu
Váha kritéria
Dlouhodobý nárůst poptávky po odborně vzdělaných pracovnících v místě (zejména u bioplynových stanic / biotepláren, geotermálních zdrojů a ZEVO)
5
Dopady na vzhled obce/krajiny
-20
Narušení vzhledu a krajiny.
Míra vlivu
Váha kritéria
Větrná a fotovoltaická elektrárna kromě střešních instalací
ZEVO, bioplynová stanice
Geotermální elektrárna, bioteplárna
Malá vodní elektrárna, fotovoltaická elektrárna na střechách
1
Eroze a kvalita půdy
-14

Warning: Undefined array key "miraPopis" in /var/www/ekonomika/core/views/vlivoze/components.php on line 94
Degradace půdy vlivem pěstování plodin náchylných k erozi (biomasa), vlivem umístění či dlouhodobého provozu OZE na zemědělské půdě.
Míra vlivu
Váha kritéria

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/ekonomika/core/views/vlivoze/components.php on line 203

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/ekonomika/core/views/vlivoze/components.php on line 203

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/ekonomika/core/views/vlivoze/components.php on line 203
2
Biodiverzita
-7
Narušení stanovišť živočichů (např. ničení přirozených ekosystémů).
Míra vlivu
Váha kritéria
Provoz malé vodní elektrárny, nebo bioplynové stanice, resp. bioteplárny s vyšším jak 10% vstupem cíleně pěstovaných energetických plodin
Provoz větrné a fotovoltaické elektrárny (nikoliv střešních konstrukcí
Vybudování a provoz velkého OZE „na zelené louce“
3
Kvalita a spotřeba vody
-14
Velká spotřeba vody pro provoz OZE (např. chlazení), poškození podzemních vod (geotermální) nebo provoz MVE.
Míra vlivu
Váha kritéria
Velké množství vody spotřebované při provozu OZE (geotermální, bioplynové stanice / bioteplárny, ZEVO) v případě vypouštění do řek (bez regenerace)
Riziko poškození podzemních vod geotermální elektrárnou
Provoz malé vodní elektrárny
Malé množství vody spotřebované při provozu OZE v případě uzavřeného cyklu (bioplynové stanice / bioteplárny, ZEVO)
4
Kvalita ovzduší
-10
Produkce škodlivin vlivem provozu OZE a dopravy.
Míra vlivu
Váha kritéria
Provoz ZEVO; Provoz bioplynové stanice / bioteplárny v případě dopravy z širokého okolí
Provoz bioplynové stanice / bioteplárny s dostatečným pokrytím potřeby materiálu z blízkého okolí
Ostatní OZE – výstavba elektrárny obecně (zdůrazňujeme, že se jedná pouze o výstavbu, dopady jsou tedy krátkodobé)
5
Emise CO2
-8
Produkce CO2 vlivem provozu a dopravy biomasy/odpadu.
Míra vlivu
Váha kritéria
Provoz ZEVO, nebo bioplynové stanice / bioteplárny na cíleně pěstovanou biomasu
Provoz bioplynové stanice / bioteplárny na odpadní biomasu v případě dopravy z širokého okolí
Provoz bioplynové stanice / bioteplárny na odpadní biomasu s dostatečným pokrytím potřeby materiálu z blízkého okolí
Ostatní OZE – výstavba elektrárny obecně – množství CO2 je v tomto případě zanedbatelné
6
Hluk
-20
Zvýšená intenzita hluku během výstavby či provozu OZE (včetně průjezdu vozidel).
Míra vlivu
Váha kritéria
Větrná elektrárna je umístěna v přímé blízkosti lidských sídel
Pravidelný průjezd obydlených částí obce zásobovacími vozidly ZEVO nebo bioplynové stanice / bioteplárny
Větrná elektrárna je umístěna v širším okolí obce; Hluk spojený s výstavbou zdroje z důvodu průjezdu přes obec (provoz zdroje pak hluk nezpůsobuje)
7
Zábor zemědělské půdy
-7
Výstavba OZE na zemědělské půdě.
Míra vlivu
Váha kritéria
Výstavba velkého zdroje na zemědělské půdě (ZEVO, bioplynová stanice / bioteplárna, fotovoltaické elektrárny) brání jejímu původnímu využití, často je vyžadována infrastruktura (komunikace, zpevněné plochy, stavby)
Výstavba OZE na zemědělské půdě omezuje využití vlivem nutné výstavby infrastruktury (např. energetické sítě, komunikace apod.), vlastní OZE nemá téměř vliv (např. v případě větrné elektrárny)
Výstavba OZE mimo zemědělskou půdu s nutností infrastruktury na zemědělské půdě (např. energetické sítě, komunikace apod.), vlastní OZE nemá vliv (např. v případě vodní elektrárny)
Výstavba OZE zcela mimo zemědělskou půdu bez nutností infrastruktury na zemědělské půdě
8
Odpady
30
Využití OZE pro nakládání s odpadem.
Míra vlivu
Váha kritéria
Využití bioplynové stanice / bioteplárny pro nakládání s bioodpadem na území obce/mikroregionu.
Využití ZEVO pro nakládání s odpadem na území obce/mikroregionu
1
Úroveň infrastruktury
7
Budování a zkvalitňování infrastruktury.
Míra vlivu
Váha kritéria
Budování nové či zvýšení kvality stávající infrastruktury mimo silnice (voda/elektřina/teplo)
Budování nové či zvýšení kvality stávající silniční infrastruktury
Budování nové či zvýšení kvality stávající infrastruktury (silnice + další infrastruktura: voda/elektřina/teplo)
2
Podnikatelské prostředí
4
Zapojení lokálních dodavatelů, tvorba nové příležitosti k podnikání.
Míra vlivu
Váha kritéria
Provoz ostatních OZE
Provoz bioteplárny
Provoz bioplynové stanice nebo ZEVO